Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Popis

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha svatého Jana Nepomuckého